Nofisol Europe BV verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy wetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Nofisol Europe BV  Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen onze vereniging? Wat verandert er? Wat moet je doen?

Lees hieronder alles over de privacywetgeving binnen Nofisol Europe BV

Privacy statement en privacy beleid.

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Nofisol Europe BV

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of  e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Nofisol Europe BV persoonsgegevens?

Nofisol Europe BV verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- Leveranciers van Nofisol Europe BV
- Klanten van Nofisol Europe BV en eventueel hun medewerkers.
- Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De administratie van Nofisol Europe BV verwerkt persoonsgegevens. De directie ziet toe op juiste naleving van het privacy beleid.

Waarvoor verwerkt Nofisol Europe BV persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor informatie, bestellingen, betalingen, aanbiedingen en support.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van ons bedrijf of gerichte aanbiedingen van goederen en/of diensten. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een email te sturen naar info@frames.nl. In de betreffende mail maak je bekend dat je wilt uitschrijven voor benadering.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom betalingen, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Nofisol Europe BV ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Nofisol Europe BV controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Nofisol Europe BV met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen het bedrijf of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Tenzij de archiefwet of een andere wet van toepassing is, geldt voor persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijn.
Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan worden de gegevens vernietigd. Nofisol Europe BV kan de persoonsgegevens bewaren in een archief voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf je persoonsgegevens wijzigen middels het contact formulier op de Website. De verwerker zal dan deze gegevens in het bestand muteren.
Daarnaast de afdeling binnen Nofisol Europe BV waar je gegevens bekend zijn. Binnen een activiteit van de afdeling kunnen medewerkers adres en telefoonnummer gebruiken (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn) voor bijvoorbeeld het vragen om informatie, plaatsen van een bestelling of support.
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten verenigingsactiviteit.
De persoonsgegevens worden niet met externe organisaties dan wel instanties gedeeld.

Privacy beleid

Nofisol Europe BV heeft een privacy beleid. Een disclaimer hierover staat op onze website. In die disclaimer staat vermeldt dat Nofisol Europe BV een privacy protocol heeft. Dit protocol staat op onze website. Het privacy protocol staat in begrijpelijke taal.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Nofisol Europe BV gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving

Kan ik zien welke gegevens Nofisol Europe BV van mij verwerkt?

Door contact op te nemen met de administratie van Nofisol Europe BV  kan je kenbaar maken en opvragen wat de status is van jouw gegevens.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen en of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Nofisol Europe BV kun je terecht bij de administratie van Nofisol Europe BV, middels  email: europe@nofisol.com

Contactformulier.

Om het Website gebruik van Nofisol Europe BV zo makkelijk mogelijk te maken, kan je berichten sturen via de contact pagina. Denk hierbij aan een aanvraag voor een offerte, goederen of diensten. Het is niet mogelijk om je voor berichten van activiteiten uit te schrijven.

Website/Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Nofisol Europe BV verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik.

De gegevens die Nofisol Europe BV ontvangt worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken.

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website

Toepasselijkheid.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Nofisol Europe BV en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Cookies.

De website www.nofisol.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Nofisol Europe BV beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Nofisol Europe BV na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Nofisol Europe BV gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Nofisol website en hun functionaliteit.

Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies.

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Nofisol Europe BV inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Nofisol Europe BV de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.  Nofisol Europe BV  kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies weigeren.

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging.

Nofisol Europe BV heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links.

Op de websites van Nofisol Europe BV zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Nofisol Europe BV kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Nofisol Europe BV, dan kunt u deze richten aan Nofisol Europe BV, , tel: 0162-431231 of per e-mail: europe@nofisol.com
 

Inzage en correctie van gegevens.

Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons. Zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring.

Nofisol Europe BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring Nofisol Europe BV adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09-12-2020